Катедра „Машинни елементи, материалознание и химия”

Катедра „Машинни елементи, материалознание и химия”  се формира чрез сливане на преподаватели от три катедри на университета: „Машинни елементи”, „Материалознание” и „Химия”.

В катедра “МЕМХ” се провежда учебен процес със студентите по следните основни дисциплини в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”
 
В ОКС „Бакалавър”:
 
– Химия;
– Екология;
– Експлоатационни материали;
– Химия на опасните товари;
– Материалознание;
– Производствени технологии;
– Учебна практика – Термична обработка, Леене,
– Материалознание и технология на материалите;
– Технология на машиностроенето;
– Приложна геометрия и инженерна графика;
– Компютърна графика за инженери;
– Метрология и измервателна техника;
– Основи на конструирането;
– Машинни елементи.
 
В ОКС  „Магистър”:
 
– Материалознание и термична обработка на металите;
– Ремонт на тръбопроводна инфраструктура;
– Материалознание и технология на заваряването;
– Основи на заваряването и заваръчни процеси;
– Заварени конструкции и заваряемост;
– Контрол на качеството в заваръчното производство;
– Автоматизация на проектирането и конструирането.