Лаборатории

Практическите занятия в катедрата се реализира в специализирана лабораторна база по направления:

Лаборатории по химия

Химията е природна наука, която играе решаваща роля за прогреса на човечеството. Всички нови вещества и материали, във всяка област на човешката дейност, са плод на химията и се ползват от инженерите в професионалната им практика.

Курсът по „Химия “ разглежда теми от общата химия, като строеж на атома и периодична система на елементите, химични връзки, разтвори, електролитна дисоциация, рН, окислително-редукционни процеси, адсорбция и др. Познаването им води до разбиране на по-сложни процеси, като корозия на металите, електрохимия (електродни потенциали, електрохимични реакции, химични източници на електричен ток, електролиза) и др., които са широко застъпени в инженерните дисциплини.

Практическото обучение по химия се провежда в специализирани лаборатории, снабдени с универсално оборудване. Наблюдават се природни феномени и се правят заключения, подпомагащи разбирането на проблеми от практиката на инженерите.

Чертожни зали с удобства за изработка на техническа документация

Лаборатории по „Компютърна графика за инженери“ и по „Автоматизация на проектирането“

Една от основните дейности на инженерните кадри за конструиране, техническа поддръжка, търговска дейност и др. в машиностроенето е свързана с използването на специализирани инженерни софтуерни продукти за създаване и управление на документация (CAD).

Учебните занятия за изучаване на CAD продукти се провеждат с помощта на специализиран софтуерен продукт за създаване на машиностроителна документация Solid Edge. Студентите създават елементи от машиностроителна документация. Акцентува се върху усвояване на основни съвременни похвати за създаване на документация, така че студентите да придобият базови знания и възможност за бърза адаптация в производствената среда на широк кръг предприятия от машиностроенето.

Лаборатория по „Металознание и технология на материалите“ – на името на чл. кор. Любомир Калев.

НТук следва да фигурира информация защо залата е наречена така, т.е. информация за Калев и неговото влияние върху нивото на науката, в т.ч. и върху преподавателите. Търси се приемственост.

Как се онагледяват процеси от практиката, за които не са налице стендове – учебни филми, презентации и др. – снимки.

Лаборатория по „Металознание“

Лаборатория по „Метрология“

Лаборатория по „Машинни елементи“

В лабораторията са разположени специализирани стендове за практическо изследване на разглеждани в лекционния материал машинни елементи и механизми.

Студентите самостоятелно установяват характерни за практиката физико-механични величини като: коефициент на полезно действие, коефициент на триене, статична и динамична деформация, неравномерност на движение и др. В лабораторните упражнения студентите придобиват непосредствени впечатления от изучавания технически материал, в т.ч. приложение на изучавания материал в промишлеността, анализ на резултати от експеримент, мерки за безопасна експлоатация, създаване на документи от провеждане на изпитателна процедура (протоколи от изпитване) и др.

За някои специализирани експерименти се използва цифрова техника.

За онагледяване на учебния процес по дисциплините „Машинни елементи“ и „Основи на конструирането“ се използват специализирани макети, разположени в лекционната зала. Чрез тях студентите се запознават практически с работата на голям брой механизми.

Лаборатория по „Механични изпитания“

Лаборатории по учебна практика

Катедрата разполага с лабораторна база за провеждане на учебна практика по редица инженерни специалности. Лабораториите са оборудвани с универсални металорежещи машини, шлосерски инструменти и измервателни уреди, намиращи широко приложение в практиката.

Лаборатория по шлосерство
Лаборатория по учебна практика „шлосерство“
Лаборатория по учебна практика „металорежещи машини“

В процеса на практическо обучение студентите се запознават с основни методи за обработка на металите с цел постигане на конкретно изделие. Получените знания се надграждат в професионалната реализация на специалистите в зависимост от специфичните нужди на конкретното работно место.