Разработки

Направление „Материалознание и технология на материалите“

Интелектуални услуги за клиенти от промишлеността:

1.    Анализ на много-параметрични технологични процеси, чрез влияние параметрите на технологичния режим, върху контролирани индикатори на качеството

2.    Оптимизация на комплекс от индикатори на качество при предварително зададени техни нива, с цел икономия на материали или енергия.

3.    Много-параметричен анализ на данни от компютърни симулации с цел определяне на оптимален технологичен режим на обработване.

4.    Заваряемостта на материалите;

5.  Разработване на нови методи и устройства за изпитване склонността на стоманите към образуване на студени заваръчни пукнатини;

6.    Получаване на база данни (металография, микроидентационно измерване на твърдостта) за структурата и свойствата на различни материали;

7.    Развитие на процедури и системи за обучение включително интернет базирани

 Научно-техническо сътрудничество:

1.    Обучение на ключови експерти от промишлеността, с предаване на съответен софтуер, по анализ и оптимизация на технологични процеси.

2.    Научно осигуряване на докторанти в професионално направление 5.6. „Материали и материалознание“

3.    Консултации за организиране на планиран, активен, физически или симулационен експеримент.

4.    Консултации и поддържане на ниво на компетентности по материалознание

Пример за надстроечен курс: https://www.researchgate.net/publication/334945609_Minimum_ot_iziskvania_za_postigane_nivo_Dobr   

 5.    Обучение на експерти от промишлеността в областта на заваряването и контрола накачеството на заварени съединения

6.  Консултации и създаване на ниво на компетентности в областта на технологията заваряване отговарящо на Международната хармонизирана система за обучение на специалисти по заваряване

 Пример за курс: http://www.vtu.bg/welding-quality-control-of-welded-joints/

Научно-технически разработки и проекти

1.    Описание на характеристики на авторски подход с примери и компетенциите на научния колектив,са поместени в: http://tontchev.vtu.bg    

2.    Софтуерен пакет за анализ на селектирани индикатори на контрол в областта на материалознанието, с подробности: https://www.researchgate.net/project/Software-package-for-analysis-of-selected-indicators-of-control-in-the-field-of-materials-science

3.     Теория и практика на авторски подход за определяне на ефективни решения, носещи определени ползи: https://www.researchgate.net/publication/334494697_Teoria_i_praktika_na_avtorski_podhod_za_opredelane_na_efektivni_inovativni_resenia_nosesi_opredeleni_polzi

4. https://www.researchgate.net/profile/Elisaveta_Tasheva/stats

5. https://www.researchgate.net/profile/Elisaveta_Tasheva/scores 

Стенд за ударно – абразивно износване

Стендът за ударно-абразивно износване разширява научната инфраструктура на нашия университет в областта на сравнителното изпитване на различни покрития и слоеве.

Стенд абразивно износване
Стенд за ударно – абразивно износване

С помощта на новата апаратура е възможно да се оценява и ефекта от различни термични и химикотермични въздействия.
Авторът на изделието е маг. инж. Александър Монов.
Дейностите по реализацията на прототипа са извършени в рамките на проект № 1242/11 с ръководител доц. д-р инж. Николай Тончев.

Направление „Машинни елементи“